Regulamin

Regulamin XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Pabianice, 5-7 grudnia 2019 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.  Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2019 roku.

1.2.  Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach.

1.3.  Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a. Organizator: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Kongres wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.17kongres.edu.pl/rejestracja/

1.4.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Kongresu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

1.5.  Adresatami Kongresu są: pracownicy sektora medycznego – fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, położne, dietetycy, ratownicy medyczni oraz studenci kierunków medycznych.

1.6.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.7. W ramach Kongresu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm działających w branży fizjoterapii i rehabilitacji.

1.8. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: http://17kongres.edu.pl

§ 2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:

a. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu.

b. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

c. Opłatę za udział w Kongresie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowego serwisu kongrsowego pod adresem http://www.17kongres.edu.pl/oplaty/

2.2. Organizator może wystawić fakturę tytułem dokonanych wpłat.

2.3. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie

2.4. Za udział w Kongresie Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

2.5. Koszt zakwaterowania podczas Kongresu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego  www.17kongres.edu.pl  upływa w dniu 30 listopada 2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w recepcji Biura Kongresowego w czasie trwania Kongresu.

2.7. Uczestnictwo w Kongresie może mieć charakter czynny lub bierny.

a. Uczestnik czynny powinien:

– zgłosić temat referatu, autorów, afiliacje i streszczenie do wybranej przez niego sesji, do dnia 31.10.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://www.17kongres.edu.pl/prace/

– dokonać opłaty za udział w Kongresie do dnia 31.10.2019 r.

– uczestniczyć w sesji z własną prezentacją.

b. Uczestnik bierny to osoba, która:

– uczestniczy w obradach Kongresie bez własnej prezentacji

– zgłosiła swoje uczestnictwo do dnia 1.12.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego i dokonała opłaty za udział w Kongresie zgodnie z cennikiem uczestnictwa w Kongresie

– zgłosiła swoje uczestnictwo w trakcie trwania Kongresu i dokonała opłaty za udział w Kongresie w Rejestracji Kongresu.

2.8 Uczestnictwo w Kongresie może być pełne lub częściowe

– uczestnicy pełni, to uczestnicy czynni lub bierni, którzy nie są zarejestrowani jako zorganizowana grupa studentów lub osoba towarzysząca, którzy otrzymują materiały kongresowe oraz certyfikaty uczestnictwa i w przypadku uczestników czynnych certyfikaty za wygłoszenie pracy.

– uczestnikiem częściowym jest:

a. członek zorganizowanej grupy studentów, zgłoszonej w terminie do 31 października 2019 r., to uczestnik wyłącznie bierny, który otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kongresie, ale nie otrzymuje materiałów kongresowych. Osoba taka uczestniczy wyłącznie w jednym dniu Kongresu.

b. osoba towarzysząca, to uczestnik bierny, towarzyszący uczestnikowi pełnemu, który ma prawo wstępu na wszystkie dni Kongresu. Osoba taka nie otrzymuje materiałów kongresowych, ani certyfikatu uczestnictwa. Może uczestniczyć w sesjach plenarnych oraz korzystać z przerw kawowych.

§ 3. Zasady z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik bierny może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres Organizatora. Co będzie jednoznaczne z usunięciem uczestnika z bazy danych.

3.2. Uczestnik czynny, który dokonał rejestracji i przesłał pracę, ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora Kongresu z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką należy przesłać na adres email: kontakt@17kongres.edu.pl

3.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.

§ 4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu pod adresem http://www.17kongres.edu.pl/oplaty/.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 5. Regulamin nadsyłania streszczeń referatów

5.1.  Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zakwalifikowania nadesłanej pracy do innej sesji plenarnej niż sugerowana przez osobę zgłaszającą na podstawie decyzji Komitetu Naukowego.

5.2. O zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej decydowała będzie recenzja Komitetu Naukowego.

5.3.  Streszczenia prac napisane w języku polskim należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://www.17kongres.edu.pl/prace/. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Kongresu. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania Regulaminu ponoszą autorzy pracy. Lista prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Kongresu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kongresu w terminie do 16.11.2019 r.

Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne podczas Kongresu wynosi 10 minut na prezentację. Na koniec sesji przewidziany będzie czas na dyskusję. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie rygorystycznie przestrzegany przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego danej sesji. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to: *ppt, *pptx. W dniu prezentacji należy posiadać kopię zapasową pliku na nośniku danych i przed sesją przekazać ją członkom Komitetu Organizacyjnego obsługującym sesję od strony technicznej.

5.4 Plakaty naukowe powinny mieć rozmiar A0 lub A1 i powinny zostać dostarczone Komitetowi Organizacyjnemu w trakcie trwania Kongresu, ale najpóźniej do godz. 9:00 w dn. 7 grudnia 2019 r.

§ 6. Publikacja pokongresowa

6.1. Uczestnik ma możliwość opublikowania swojego wystąpienia w monografii pokongresowej pt. „Perspektywy rozwoju fizjoterapii” (wydanie książkowe). Pełne wersje prac należy wysłać na adres wydawcy książki: monografia@fizjoterapiapolska.pl. Koszt publikacji to 300 zł (wersja wyłącznie w j. polskim) do dnia 31 stycznia 2020 r. Nadesłane prace zostaną poddane recenzji, a o zakwalifikowaniu pracy do druku autor/rzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wcześniej wskazany adres. Regulamin przygotowywania prac do druku w Monografii „Perspektywy rozwoju fizjoterapii” zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

6.2 Uczestnik ma możliwość opublikowania swojego wystąpienia w kwartalniku Fizjoterapia Polska. Pełne wersje prac należy wysłać na adres wydawcy książki: redakcja@fizjoterapiapolska.pl. Koszt publikacji oraz zasady przygotowania publikacji znajdują się na stronie: http://fizjoterapiapolska.pl/regulamin/.

6.3 Monografia ukaże się wyłącznie w sytuacji, gdy po recenzjach redakcja będzie dysponować przynajmniej 12. artykułami.

§ 7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

7.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

7.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

8.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

8.3. Przebieg konferencji zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu fotograficznego. Artykuł o przebiegu konferencji ukaże się w kwartalniku Fizjoterapia Polska.

8.4. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji.

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

8.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

8.10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

8.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej http://www.17kongres.edu.pl/regulamin/

8.12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej konferencji tj. 1 lutego 2019 r.